Zobacz katalog

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od dnia 15.02.2023 roku

Warunki i zasady sprzedaży

w Sklepie Internetowym Terrano

 

 • 1 [Postanowienia ogólne]
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem [www.terrano.pl] prowadzony jest przez firmę Terrano sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 337, 60-689 Poznań, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000403608, posiadającą NIP: 9721236602 oraz REGON: 301963270, o kapitale zakładowym 249 000 PLN.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady składania Zamówień na produkty, zasady dostarczania zamówionych produktów, sposoby płatności przez Klienta umówionej ceny, procedurę reklamacji, tryb odstąpienia od  umowy oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za  pośrednictwem Sklepu Internetowego Terrano.
 3. Sklep Internetowy Terrano prowadzi sprzedaż płytek ceramicznych, gresowych, ceramiki sanitarnej, kabin, wanien, armatury, dywanów i dodatków.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej [www.terrano.pl], w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku informacji.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
 • pisemnie na adres korespondencyjny: Terrano sp. z o.o., ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
 • pod numerem telefonu: + 48 61 825 46 10.
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie aktualne formy komunikacji ze Sprzedawcą, w tym środki komunikacji online, wskazane są w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu Internetowego Terrano [www.terrano.pl].

 

 • 2 [Definicje]
 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).
 4. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 3855 Kodeksu cywilnego), do której stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.) – w zakresie określonym w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Koszyk – element Sklepu Internetowego, dzięki któremu Klient precyzuje szczegóły złożonego Zamówienia, takie jak: ilość produktów, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy.
 6. Regulamin – niniejszy dokument.
 7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 sierpnia 2016  roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Sklep Internetowy Terrano, Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy prowadzony na platformie [www.terrano.pl] bądź inne strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może składać Zamówienia u Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca, Terrano – Terrano sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 337, 60-689 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000403608, posiadająca NIP: 9721236602 oraz REGON: 301963270.
 10. Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w   rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

 

 • 3 [Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego]
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, w szczególności: dostępu do urządzenia z Internetem, dostępu do poczty elektronicznej oraz posiadania odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest do:
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

 • 4 [Ceny Towarów]
 1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą uiszcza Klient, jeżeli Towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z rabatu, promocji, upustu itp.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zostaje doliczony do ostatecznego Zamówienia w wysokości zależnej od wybranego przez Klienta, a  zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia Towaru. Całkowity koszt Zamówienia dostępny jest w Koszyku przed złożeniem wiążącego Zamówienia.
 3. Cena Towarów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż ceny Towarów mogą ulec zmianom, jednakże bez wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed momentem zmiany ceny.

 

 • 5 [Złożenie Zamówienia]
 1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia przy pomocy następujących metod:
 • za pomocą formularza udostępnionego do wypełnienia w Sklepie Internetowym;
 • pocztą e-mail na adres: [email protected]
 1. Do realizacji Zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
 • zamawiany Towar wraz z informacją o jego ilości oraz wybranym sposobie dostawy i płatności;
 • imię i nazwisko;
 • adres korespondencyjny;
 • adres dostawy (jeśli jest inny niż adres korespondencyjny);
 • adres e-mail;
 • nr telefonu;
 • dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia – w przypadku, w którym Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
 1. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w ust. 2 powyżej, Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i  udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta równoznaczne jest ze złożeniem oferty zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wyśle na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania złożonego Zamówienia w terminie 24 godzin (w dni robocze) od wysłania Klientowi informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, pod warunkiem dostępności Towarów w magazynie. W przypadku Towarów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, Klient zostanie poinformowany, ile dni roboczych upłynie od momentu potwierdzenia Zamówienia do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 • 6 [Sposoby płatności]
 1. Za zakupione w Sklepie Internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:
 • bezgotówkowej, przelewem na wskazany poniżej numer rachunku bankowego Sprzedawcy, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia:

27 1050 1520 1000 0023 6047 8560

ING Bank Śląski S.A.

 

 • kartą, e-przelewem – dokonywanym przy składaniu Zamówienia, poprzez logowanie się do systemu PayU;
 • przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
 • gotówką przy odbiorze przesyłki;
 • gotówką przy odbiorze osobistym w salonie sprzedaży Terrano przy ul. Obornickiej 337 w Poznaniu;
 • kartą przy odbiorze osobistym w salonie sprzedaży Terrano przy ul. Obornickiej 337 w Poznaniu.
 1. W przypadku niektórych kategorii Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca zastrzega prawo ograniczenia sposobu płatności przez nieudostępnienie określonych opcji płatności, o których mowa powyżej. Stosowna informacja znajdzie się w opisie produktu.
 2. W przypadku sposobów płatności określonych w ust. 1 tiret pierwsze i drugie niniejszego paragrafu, przystąpienie do realizacji Zamówienia może zostać uzależnione od dokonania przez Klienta uprzedniej zapłaty za Towar.

 

 • 7 [Sposoby dostawy]
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad (zgodny z umową).
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przewoźników, w szczególności: ROHLIG SUUS Logistics S.A. oraz DHL (za pośrednictwem firmy Patron Service sp. z o.o.).
 3. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania Zamówienia.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych adresowych. Niedostarczenie Towaru w terminie wynikające z błędnych lub niedokładnych danych nie obciąża Sprzedawcy.
 5. Przesyłki z zamówionymi Towarami dostarczane są w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.
 6. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w Sklepie Internetowym https://terrano.pl/koszty-dostawy . Koszt dostawy jest podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia.
 7. Odbiór osobisty zamówionego Towaru możliwy jest w magazynie w salonie sprzedaży Terrano przy ul. Obornickiej 337 w Poznaniu, w godzinach otwarcia salonu. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy, w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru. Godziny otwarcia salonu są następujące:
 • od poniedziałku do piątku w godz. 10-18;
 • w sobotę w godz. 10-15.
 1. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Terminy dostawy Towarów zależą od ich dostępności.

 

 • 8 [Usługi nieodpłatne]
 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z nieodpłatnych Usług polegających na:
 • przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
 • prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym;
 • udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie;
 • udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;
 • przesyłaniu newslettera na wniosek Klienta.
 1. Umowa:
 • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;
 • o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia konta;
 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;
 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę;
 • o świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu newslettera na wniosek Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony, po podaniu przez Klienta w odpowiedniej rubryce na stronie internetowej Sklepu adresu e-mail na potrzeby przesyłania newslettera, i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania zaprzestania przesyłania newslettera.
 1. Usługa prowadzenia konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego. Utworzenie i korzystanie z konta w Sklepie Internetowym jest bezpłatne, a Klient nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń, z wyjątkiem podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym założenie konta przez Klienta nie jest wymagane.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może być zgłoszona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później, niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatruje ją i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

 • 9 [Odstąpienie od umowy]
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług – od dnia jej zawarcia.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie internetowej jako plik pdf „Wzór odstąpienia od umowy”. Plik dostępny jest tutaj .
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może także sformułować samodzielnie.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie:
 • wiadomości e-mail, poprzez wysłanie oświadczenia na adres: [email protected]
 • pisemnej, poprzez wysłanie oświadczenia na adres korespondencyjny: Terrano sp. z o.o., ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań, albo faxem pod numer: +48 61 820 93 98.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Dla Sprzedawcy termin ten rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Dla Konsumenta termin ten rozpoczyna bieg od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zakupiony Towar należy odesłać lub dostarczyć na adres: Terrano sp. z o.o., ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Sprzedawca zwraca jedynie koszt najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek został wybrany w momencie składania Zamówienia.

 

 • 10 [Reklamacje]
 1. Podstawy, zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz tryb reklamacyjny odbywają się na zasadach określonych odpowiednio w Kodeksie cywilnym (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem) oraz Ustawie o prawach konsumenta (w przypadku Klienta będącego Konsumentem).
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, zaś wobec Klienta niebędącego Konsumentem – za wady Towaru.
 3. Zawiadomienie o chęci skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, należy skierować do Sprzedawcy w formie:
 • wiadomości e-mail, na adres: [email protected]
 • pisemnej, na adres korespondencyjny: Terrano sp. z o.o., ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań.
 1. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, można również złożyć osobiście u Sprzedawcy pod adresem: Terrano sp. z o.o., ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, powinno zawierać:
 • imię i nazwisko Klienta wraz z danymi kontaktowymi;
 • datę zakupu Towaru;
 • datę wystąpienia wady;
 • opis wady;
 • żądanie Klienta.
 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy [Terrano sp. z o.o., ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań] reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Klienta niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia reklamacji Sprzedawcy, chyba że rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 3. W przypadku braków w reklamacji złożonej przez Klienta, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Klienta.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz związane z funkcjonowaniem strony internetowej www.terrano.pl , można składać w formie:
 • wiadomości e-mail, na adres: [email protected]
 • pisemnej, na adres korespondencyjny: Terrano sp. z o.o., ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań.

 

 • 11 [Gwarancja]
 1. Towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta albo dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Towary.
 2. Klient może dokonać wyboru między uprawnieniami wynikającymi z udzielonej gwarancji bądź uprawnieniami z tytułu rękojmi.

 

 • 12 [Właściwość sądu]
 1. Ewentualne spory między Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. Ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur można zapoznać się na stronach internetowych oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi zajmują się ochroną praw konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych).
 4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (nr tel. 22 55 60 333, adres e-mail: [email protected] lub adres pocztowy: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Szczegółowe zasady dostępu do procedur związanych z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php), a także na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym – platformie ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 • 13 [Dane osobowe]
 1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 sierpnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 3. Informacje dotyczące Administratora danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych, celów i podstaw przetwarzania danych osobowych, prawa do sprzeciwu, okresu przechowywania danych, odbiorców danych, praw osób, których dane dotyczą, jak również wymogu lub dobrowolności podania danych dostępne są w Ogólnej klauzuli informacyjnej, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 4. W celu maksymalnej ochrony danych osobowych Klientów Sprzedawca wprowadził w swoim przedsiębiorstwie Politykę ochrony danych osobowych , z którą można się zapoznać na stronie internetowej Sklepu.

 

 • 14 [Postanowienia końcowe]
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Regulaminu Sklepu, zawierającej treść oraz termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach treści Regulaminu na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości interpretacyjne należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo stosowania przyznaje się tym przepisom. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu mocą Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienie umowne mniej korzystne dla Konsumenta, aniżeli przepisy Ustawy o prawach konsumenta lub naruszające dobre obyczaje, są nieważne, a w ich miejsce stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Prawem właściwym dla Umów sprzedaży zawieranych na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2023 roku.
 6. Poprzednie wersje regulaminów, obowiązujących odpowiednio do dnia 18 stycznia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 14.02.2023, dostępne są tutaj.

 

 

© 2023 Terrano.
Wszystkie prawa zastrzeżone.