pytania? zadzwoń!

(+48) 531 300 303 lub napisz info@terrano.pl

Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od 24.12.2014r.

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym Terrano

 

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.shop.terrano.pl prowadzony jest przez

 

Terrano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403608, kapitał 300.000,00 zł, NIP: 9721236602, REGON: 301963270, zwaną w niniejszym regulaminie „Terrano”.

 

Adres korespondencyjny:

Terrano sp. z o.o. ul. Obornicka 337 60-689 Poznań

 

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: info@terrano.pl Numer telefonu: 61 825 46 10

 

SŁOWNICZEK :

 

 • Sklep internetowy Terrano – sklep prowadzony na platformie elektronicznej pod domeną http://www.shop.terrano.pl

 

 • Sprzedawca - Terrano sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca działalność na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000403608, NIP 9721236602, REGON 301963270

 

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą

 

 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 • Towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży

 

 • Towar konsumpcyjny - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

 

 • Koszyk - element Sklepu Internetowego, dzięki któremu Klient precyzuje szczegóły złożonego zamówienia takie jak: ilość produktów, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy.

 

 

        

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

           

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Terrano, składania zamówień na produkty, zasady dostarczania zamówionych produktów, sposobów płatności przez Klienta umówionej ceny, procedurę reklamacji, tryb odstąpienia od umowy.

 

Sklep Internetowy Terrano prowadzi sprzedaż płytek ceramicznych, gresowych, ceramiki sanitarnej, kabin, wanien, armatury.

 

§2

CENA TOWARÓW

 

Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego Terrano podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zostaje doliczony do ostatecznego zamówienia w wysokości zależnej od obranego przez Klienta, a zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia towaru/ów. Całkowity koszt zamówienia dostępny jest w koszyku przed złożeniem wiążącego zamówienia.

 

Cena towarów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego Terrano jest wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

Sprzedawca zastrzega, iż ceny towarów mogą ulec zmianom, jednakże bez wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed momentem zmiany ceny.

 

§3

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:

 

 • poczta e-mail - info@terrano.pl

 

 • formularz zamówienia ze Sklepu Internetowego Terrano

 

2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:

 

 • zamawiany towar wraz z informacją o jego ilości oraz wybranym sposobem dostawy oraz płatności

 

 • imię i nazwisko

 

 • adres korespondencyjny

 

 • adres dostawy ( jeżeli jest inny niż adres korespondencyjny)

 

 • adres e-mail

 

 • nr telefonu

 

 • dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT

 

3. W przypadku nieudostępnienia przez klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

4. Złożenie zamówienia przez Klienta równoznaczne jest ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wyśle na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia.

 

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

 

7. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania złożonego zamówienia w terminie 24 godzin (w dni robocze) od wysłania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, pod warunkiem dostępności towaru na magazynie. W przypadku towarów „ na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy Klient jest informowany, ile dni roboczych upłynie od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki.

 

§4

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

Za zakupione w Sklepie Internetowym Terrano towary Klient może dokonać płatności w formie:

 

 • bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego sprzedawcy w terminie do 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia:

27 1050 1520 1000 0023 6047 8560

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

 • gotówką przy odbiorze przesyłki
 • płatność kartą, e-przelewem - dokonywanym przy składaniu zamówienia, poprzez logowanie się do systemu PayU.
 • gotówką przy odbiorze osobistym w salonie sprzedaży Terrano położonym przy ul. Obornickiej 337 w Poznaniu 
 • kartą przy odbiorze osobistym w salonie sprzedaży Terrano położonym przy ul. Obornickiej 337 w Poznaniu

 

§5

SPOSOBY DOSTAWY

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

 

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem przewoźnika PEKAES S.A., ROHLIG SUUS Logistics S.A., DHL (za pośrednictwem firmy Patron Service Sp. z o.o.).

 

3. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia.

 

4. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych adresowych. Niedostarczenie towaru w terminie wynikające z błędnych lub niedokładnych danych nie obciąża Sprzedawcy.

 

5. Przesyłki z zamówionymi towarami dostarczane są w ciągu 2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.

 

6. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym Terrano pod adresem http://terrano.pl/koszty-dostawy

 

7. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w magazynie salonie sprzedaży Terrano położonym przy ul. Obornickiej 337 w Poznaniu. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy, w tym opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

 

 • od poniedziałku do piątku w godz. 10-18
 • sobota w godz. 10-15

 

8. Dostawa zamówionego towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

 

2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach- termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

3. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie internetowej jako plik pdf „Wzór odstąpienia od umowy” dostępny tutaj

 

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie:

 

 

 • pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia pod adres korespondencyjny- ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań albo faksem pod numer 61 820 93 98

 

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem w sposób określony w ust. 3.

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

7. Strony mają obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 

 • dla Sprzedawcy termin ten rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy

 

 • dla Konsument termin ten rozpoczyna bieg od dnia, w którym odstąpił od umowy

 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

9. Zakupiony Towar prosimy odesłać lub dostarczyć na adres:

 

Terrano sp. z o.o

ul.Obornicka 337

60-689 Poznań

 

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

11. Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

 

12. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  

§7

REKLAMACJA

 

1. Podstawy, zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz tryb reklamacyjny odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru.

 

3. Zawiadomienie o chęci skorzystania z rękojmi należy wysłać na adres e-mailowy info@terrano.pl bądź korespondencyjny ul. Obornicka 337 60-689 Poznań, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem ul. Obornicka 337 60-689 Poznań.

 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:

 

 • imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi

 

 • datę zakupu

 

 • datę wystąpienia wady

 

 • opis wady

 

 • żądanie

 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

 

6. Towar należy odesłać na koszt Sprzedawcy lub dostarczyć osobiście pod adres ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań.

 

§8

GWARANCJA

 

1. Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta albo dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek towary.

 

2. Klient może dokonać wyboru między uprawnieniami wynikającymi z udzielonej gwarancji bądź uprawnieniami z tytułu rękojmi.

 

§9

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 

1. Ewentualne spory między Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur można zapoznać się na stronach internetowych oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi, zajmują się ochroną praw konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

3. Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych)

 

§ 10

DANE OSOBOWE

 

Przetwarzanie przez sklep internetowy danych Klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania zawartych umów.

 

Uwaga. Poprzedni regulamin zakupów terrano.pl obowiązujący do 24.12.2014 roku dostępny jest do pobrania tutaj.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium